Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace poskytnutý správci a zpracovateli

Tatjana Prigalina, IČO:17338662

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Adresa bydliště:

Souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených:

obrazově vizuální (video) záznam,
audio záznam,
fotografie,
osobní údaje jako jméno, příjmení a datum narození.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

dalšího zpracování do výsledné podoby,
plnění zákonné povinnosti pro zpracování a archivaci dokumentace,
zveřejnění na webových stránkách,
zveřejnění na sociálních sítích

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů po dobu:
deseti let, tato lhůta bude automaticky prodloužena na další období, nebude-li příslušný souhlas písemně odvolán.

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů:

Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Správce je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením písemné žádosti na adresu Tatjana Prigalina, Novoštěrboholská 377/9, 102 00 Praha.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak, čímž může být poškozen Správce. Beru na vědomí, že v takovém případě je Správce oprávněn vymáhat náhradu škody v prokazatelné výši.